ข้อมูลการติดต่อ / การใช้งาน
ประเภทเครื่องมือตรวจวิเคราะห์

No.
ประเภทเครื่องมือ
จำนวนเครื่อง
1

เครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างพื้นผิว
ใช้วิเคราะห์ดูโครงสร้างพื้นผิวของชิ้นงานที่มีอนุภาคขนาดเล็กระดับ um, nm เช่นเครื่อง SEM, TEM, AFM เป็นต้น
9
2

เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี
ใช้วิเคราะห์ส่วนประกอบ ทางด้านเคมี ในรูปของแข็ง, ของเหลว และก๊าซ เช่นเครื่อง XRD, NMR, FTIR, GC เป็นต้น
11
3

เครื่องมือวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกล
ใช้ในการวิเคราะห์คุณลักษณะจำเพาะ ของชิ้นงานที่ทำได้ทดสอบ เช่น Micro Vickers Hardness, XRD เป็นต้น
15
4

เครื่่องมือสำหรับเตรียมชิ้นงานทดสอบ
ใช้สำหรับเตรียมชิ้นงานที่จะทำการทดสอบ ให้มีคุณลักษณะเฉพาะ เช่น การเคลือบผิวชิ้นงานให้นำไฟฟ้า, การทำให้ชิ้นงานมีขนาดที่บางลง หรือทำให้ขนาดเล็กลง เป็นต้น
4