หน้าแรก >> เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี

No.
เครื่องมือตรวจวิเคราะห์
ผู้ดูแล/เบอร์โทรติดต่อ
รายละเอียด
1Single Crystal X-Ray Diffractometerคุณสันติ กินยา
รายละเอียด
ศูนย์เครื่องมือกลาง อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 053-941932
2NMR 500 MHz คุณปณิธาน อินทรวิชา
รายละเอียด
ศูนย์เครื่องมือกลาง อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 053-941932
3Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (ICP-MS)คุณณัฐชนาฎ ธิจักร์
รายละเอียด
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่053-943397 ต่อ 14
4Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF)คุณณัฐชนาฎ ธิจักร์
รายละเอียด
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่053-943397 ต่อ 14
5High Performance Liquid Chromatograph (HPLC) คุณณัฐชนาฎ ธิจักร์
รายละเอียด
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่053-943397 ต่อ 14
6Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC-MS) คุณณัฐชนาฎ ธิจักร์
รายละเอียด
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่053-943397 ต่อ 14
7Ion Chromatograph (IC) คุณณัฐชนาฎ ธิจักร์
รายละเอียด
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-943397 ต่อ 14
8Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP-OES)คุณณัฐชนาฎ ธิจักร์
รายละเอียด
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-943397 ต่อ 14
9UV-VIS Spectrophotometerคุณณัฐชนาฎ ธิจักร์
รายละเอียด
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่053-943397 ต่อ 14
10Gas Chromatograph (GC) คุณณัฐชนาฎ ธิจักร์
รายละเอียด
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่053-943397 ต่อ 14
11Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)คุณนงคราญ ไชยวงค์
รายละเอียด
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์053-943405