หน้าแรก >> เครื่องมือวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกล

No.
เครื่องมือตรวจวิเคราะห์
ผู้ดูแล/เบอร์โทรติดต่อ
รายละเอียด
1Raman Spectroscopyคุณเอกพงษ์ กันทารักษ์
รายละเอียด
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ห้อง 2608 ชั้น 6 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์053-941921-24 ต่อ 656, 081-0268083
2Photo luminescence Spectrometer (PL)คุณเอกพงษ์ กันทารักษ์
รายละเอียด
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ห้อง 2608 ชั้น 6 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์053-941921-24 ต่อ 656, 081-0268083
3X-ray Diffractrometer (XRD)คุณวัทธิกร สร้อยหล้า
รายละเอียด
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ห้อง 102 อาคาร PB 2 คณะวิทยาศาสตร์089-5609365
4Micro Vickers Hardnessคุณวัทธิกร สร้อยหล้า
รายละเอียด
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ห้องเครื่องมือกลาง PB 2 คณะวิทยาศาสตร์089-5609365
5UV-VIS NIR Spectrophotometerคุณวัทธิกร สร้อยหล้า
รายละเอียด
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ห้องเครื่องมือกลาง PB 2 คณะวิทยาศาสตร์089-5609365
6การทดสอบการสึกหรอ (Wear Test)คุณวัทธิกร สร้อยหล้า
รายละเอียด
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ห้อง 2507 ชั้น 5 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์089-5609365
7เครื่องสภาพต้านทานไฟฟ้า (Electrical Resistivity)คุณวัทธิกร สร้อยหล้า
รายละเอียด
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ห้องเครื่องมือกลาง PB 2 คณะวิทยาศาสตร์089-5609365
8เครื่อง Tensile Testingคุณวัทธิกร สร้อยหล้า
รายละเอียด
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ห้อง 2517 ชั้น 5 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์089-5609365
9เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก คุณทวนศักดิ์ ทิพย์ประสิทธิ์
รายละเอียด
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ห้อง 207303 อาคาร PB 2 คณะวิทยาศาสตร์053-943367, 081-6024946
10เครื่องเร็งอนุภาคแทนเด็มรอน ศักย์ไฟฟ้าเร่งสูงสุด 1.7 ล้านโวลต์ ผศ.ดร. อุดมรัตน์ ทิพวรรณ
รายละเอียด
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ อาคารเทคโนโลยีไอออนบีม คณะวิทยาศาสตร์053-943367, 081-6024946
11เครื่อง Varian ไอออนอิมพลานเตอร์ ศักย์ไฟฟ้าเร่งสูงสุด 2 แสนโวลต์ ผศ.ดร. อุดมรัตน์ ทิพวรรณ
รายละเอียด
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ อาคารเทคโนโลยีไอออนบีม คณะวิทยาศาสตร์053-943367, 081-6024946
12Differential Scanning Calorimeter (DSC)คุณจินดาพร ชัยศร
รายละเอียด
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ห้อง 2409 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 093-1909386
13Dynamic Mechanical Analyzer (DMA)คุณจินดาพร ชัยศร
รายละเอียด
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ห้อง 2409 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 093-1909386
14X-ray Diffractor (XRD)คุณจินดาพร ชัยศร
รายละเอียด
ศูนย์วัสดุศาสตร์ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 093-1909386
15Surface area and Pore size analyzer (BET)คุณจินดาพร ชัยศร
รายละเอียด
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ห้อง 2409 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 093-1909386